Relacje inwestorskie > ESPI 2020, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 1/2020

Temat:

Zmiana stanu posiadania

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 22
stycznia 2020 roku Emitent otrzymał od Inovo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Venture
Fund I S.K.A. („Akcjonariusz”) zawiadomienie z dnia 21 stycznia 2020 roku sporządzone na
podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie”) informujące o zmianie
dotychczas posiadanego przez Akcjonariusza udziału ponad 10 proc. ogólnej liczby głosów o co
najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów oraz jednoczesnym zmniejszeniu dotychczas posiadanego
przez Akcjonariusza udziału poniżej progu 5 proc. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu
Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu
Załącznik 1.
Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.

Poprzednie raporty