Kalendarium

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2023.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2023 r.
15 maja 2023 r.
Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2023 r.
14 sierpnia 2023 r.
Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2023 r.
14 listopada 2023 r.
Raport roczny za 2022 r.
21 marca 2023 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.