Relacje inwestorskie > ESPI 2023, Raporty ESPI

ESPI 7/2023

Temat:

Podpisanie umowy na przygotowanie i wydanie gry z BoomBit S.A.

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: „Emitent”, „Spółka”], niniejszym informuje o podpisaniu z BoomBit S.A. [„Wydawca”], umowy na przygotowanie i wydanie [„Umowa”] gry mobilnej o roboczym tytule „Car Zombies” [„Gra”]. Na podstawie zawartej Umowy Spółka przygotuje Grę, a Wydawca pokryje koszty jej developmentu do ustalonego w Umowie przez strony limitu kosztów oraz będzie zajmować się prowadzeniem kampanii User Acquisition [pozyskania użytkowników]. Zgodnie z zawartą Umową Spółka, oprócz wynagrodzenia za przygotowanie Gry [development], będzie otrzymywała udział w zyskach ze sprzedaży Gry. Wartość udziału w zysku została określona procentowo w Umowie i jest uzależniona od zrealizowanego recoup [zwrotu nakładów Wydawcy]. Spółka jest uprawniona do przeprowadzenia audytu Wydawcy w celu sprawdzenia poprawności rozliczeń i płatności związanych z przekazywaniem zysków z tytułu sprzedaży Gry.

Umowa została zawarta na okres 5 lat, licząc od dnia rozpoczęcia sprzedaży Gry, z możliwością przedłużenia okresu obowiązywania Umowy na dalsze okresy, na zasadach określonych w Umowie.

Zgodnie z wiedzą Zarządu Emitenta postanowienia Umowy nie odbiegają od standardowych warunków stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

W ocenie Zarządu Emitenta rozpoczęcie współpracy z BoomBit S.A., który specjalizuje się w produkcji i sprzedaży gier mobilnych, jest kolejnym krokiem w rozwoju działu mobilnego Spółki. Dzięki nawiązanej współpracy Spółka zwiększy kompetencje w zakresie monetyzacji gier mobilnych, co będzie miało wpływ na wszystkie produkcje mobilne realizowane przez Spółkę.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Członek Zarządu
Marcin Prusaczyk – Członek Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty