Relacje inwestorskie > ESPI 2019, Raporty ESPI

Raport bieżący ESPI 18/2019

Temat:

Zmiana stanu posiadania

Treść raportu:

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu
dzisiejszym Emitent powziął informację od Inovo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Venture
Fund I S.K.A. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”), który na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2) oraz
art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie”) zawiadomił, o zmianie dotychczas posiadanego przez
Akcjonariusza udziału ponad 10 proc. ogólnej liczby głosów o co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów
oraz jednoczesnemu zmniejszeniu tego udziału poniżej 15 proc. udziału w głosach na Walnym
Zgromadzeniu Spółki.
Akcjonariusz poinformował, iż zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10 proc. ogólnej liczby
głosów o co najmniej 5 proc. ogólnej liczby głosów oraz jednoczesne zmniejszenie dotychczas
posiadanego przez Akcjonariusza udziału poniżej progu 15 proc. udziału w głosach na Walnym
Zgromadzeniu Spółki.
Akcjonariusz poinformował, iż zmiana dotychczas posiadanego udziału przez Akcjonariusza poniżej
progu 15 proc. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki wystąpiły w wyniku zbycia przez
Akcjonariusza w dniu 12 sierpnia 2019 roku w transakcjach pakietowych sprzedaży 1.608.000 akcji
zwykłych na okaziciela Spółki, reprezentujących 8,03 proc. udziału w kapitale zakładowym i
uprawniających do 1.608.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 8,03 proc. udziału
w ogólnej liczbie głosów.
Przed zmianą stanu posiadania opisaną powyżej, Akcjonariusz posiadał 4.006.522 akcji zwykłych na
okaziciela Spółki, reprezentujących 19.998 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki i
uprawniających do 4.006.522 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 19,998 proc.
udziału w ogólnej liczbie głosów.
W wyniku zmiany stanu posiadania opisanej powyżej, Akcjonariusz posiada 2.398.522 akcji zwykłych
na okaziciela Spółki, reprezentujących 11,97 proc. udziału w kapitale zakładowym Spółki i
uprawniających do 2.398.522 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 11,97 proc. udziału
w ogólnej liczbie głosów,
Akcjonariusz poinformował, ponadto, że:
1) Nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza posiadające akcje Spółki
2) Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie,
3) Akcjonariusz nie jest posiadaczem instrumentów finansowych ani nie jest uprawniony lub
zobowiązany do nabycia akcji Spółki na warunkach wskazanych w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy o
ofercie oraz nie jest posiadaczem instrumentów finansowych w sposób bezpośredni lub pośredni
odnoszących się do akcji Spółki, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy o ofercie,
4) Akcjonariusz nie jest posiadaczem instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1
pkt 1 i 2 Ustawy o ofercie, zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 Ustawy o ofercie łączna liczba głosów
bezpośrednio przysługujących Akcjonariuszowi na walnym zgromadzeniu Spółki odpowiada wyżej
wskazanej liczbie głosów z akcji Spółki posiadanych przez Akcjonariusza oraz odpowiada wyżej
wskazanemu procentowemu udziałowi w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Wątrucki – Prezes Zarządu
Jakub Traczyk – Wiceprezes Zarządu

Pliki do pobrania:

Treść raportu

Poprzednie raporty