ESPI 2020

Raport bieżący ESPI 21/2020

Zarząd ECC Games S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 16/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku, niniejszym informuje, o rozpoczęciu testów soft launch gry Car Mechanic Simulator Racing (dalej: „Gra”) na wybranych rynkach. Testy będą prowadzone pod zmienioną nazwą Gry na dodatkowym koncie developerskim. Jednakże po zakończeniu prac optymalizacyjnych Gra zostanie opublikowana […]

Raport bieżący ESPI 20/2020

Zarząd ECC Games S.A („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęły do siedziby Spółki podpisane przez akcjonariuszy Piotra Wątruckiego oraz Jakuba Traczyk („Akcjonariusze”), Spółkę oraz IPOPEMA Securities S.A., umowy ograniczające możliwość podejmowania określonych działań, dotyczących rozporządzania akcjami Spółki, działań mających na celu podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, lub działań zmierzających do emisji nowych akcji (umowy lock-up). […]

Raport bieżący ESPI 19/2020

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”)informuje, iż w dniu dzisiejszym zakończył proces zbierania deklaracji zainteresowania objęcia akcji serii J emitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 1 października 2020 roku, otrzymanych od subskrybentów w związku ze złożoną przez Emitenta ofertą akcji serii J. W ramach przedmiotowego procesu Emitent otrzymał deklaracje zainteresowania […]

Raport bieżący ESPI 18/2020

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”, „Emitent) w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 1 października 2020 roku: 1. Piotr Wątrucki: liczba głosów przysługujących na NWZ – 2.450.000, udział w głosach na NWZ – 23,14 […]

Raport bieżący ESPI 17/2020

Zarząd Emitenta – ECC Games S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 1 października 2020 roku, na godzinę 14:00 w Kancelarii Notarialnej Jadwigi Zacharzewskiej i Anny Niżyńskiej Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie ul. Świętokrzyska nr 18.

Raport bieżący ESPI 16/2020

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, o zawarciu w dniu 22 lipca 2020 roku, z PlayWay S.A. („Zamawiającym”) aneksu do umowy z dnia 16 kwietnia 2018 roku w przedmiocie wykonania przez Spółkę gry Car Mechanic Simulator 2019 („Gra”) na platformę IOS/Android. W ramach przedmiotowego aneksu do umowy […]

Raport bieżący ESPI 15/2020

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w związku z nabyciem przez Przemysława Marmul – Członka Rady Nadzorczej akcji Emitenta (dalej: „Akcjonariusz”) 100.000 akcji Spółki, o którym Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 14/2020 z dnia 14 lipca 2020 roku informuje o zawarciu przez Spółkę z Akcjonariuszem umowy o ograniczeniu zbycia nabytych przez […]

Raport bieżący ESPI 14/2020

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”)informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 14 lipca 2020 roku sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE […]

Raport bieżący ESPI 13/2020

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”)informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 14 lipca 2020 roku sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE […]

Raport bieżący ESPI 12/2020

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2020 roku. 1. Piotr Wątrucki liczba głosów przysługujących na ZWZ – 2.450.000 udział w głosach na ZWZ – 61,07 proc., udział w ogólnej […]