admin-ecc

Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”), przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za I kwartał 2024 r.

EBI 05/2024

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent” „Spółka”) w załączeniu przekazuje oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, wynikających z Załącznika do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych  w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024” oraz zmiany […]

EBI 04/2024

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zmianie adresu siedziby Spółki. Nowy adres Emitenta Wybrzeże Kościuszkowskie 21/U1 lok. 1, 12 00-390 Warszawa Na dzień publikacji niniejszego raportu przedmiotowa zmiana adresu siedziby nie została jeszcze ujawniona w KRS.

Raport roczny za 2023 rok

Zarząd ECC Games S.A. S.A. z siedzibą w Warszawie [„Emitent”] przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za 2023 rok. Załączniki: 1) Raport roczny ECC Games S.A. za 2023 r. 2) Sprawozdanie finansowe ECC Games S.A. za okres od 01.01.2023 – 31.12.2023 – Załącznik nr 1 do Raportu rocznego; 3) Sprawozdanie Zarządu […]

ESPI 3/2024

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: „Emitent”, „Spółka”], niniejszym informuje, iż w dniu 12 lutego 2024 roku Emitent wraz z BoomBit S.A. [„Wydawca”], zawarli porozumienie w sprawie rozwiązania umowy zawartej w dniu 17 kwietnia 2023 roku na przygotowanie i wydanie [„Umowa”] gry mobilnej o roboczym tytule „Car Zombies” [„Gra”] o której zawarciu Emitent informował […]

Raport EBI 15/2021

Zarząd ECC Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”), przekazuje w załączeniu raport kwartalny Spółki za III kwartał 2021 r.